ADRA 10€

ADRA 10€

Adventistická nadácie pre pomoc a rozvoj je nezisková humanitárna organizácia, ktorá si kladie za cieľ prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu úrovne života a zdravia obyvateľov, a to ako v ČR, tak v ostatných krajinách, ktoré potrebujú pomoc. Podporuje osvetovú činnosť s dôrazom na výchovu detí a mládeže k sociálnemu cíteniu, boju proti rasizmu, náboženskej neznášanlivosti, a to v akejkoľvek forme. Zameriava sa na poskytovanie a koordináciu rýchlej pomoci pri riešení krízových situácií, ktoré sú dôsledkom živelných pohrôm, rasových alebo politických problémov na celom svete bez ohľadu na rasovú, etnickú, politickú alebo náboženskú príslušnosť. Podieľa sa tiež na zmierňovanie následkov medzinárodných konfliktov a občianskych vojen v oblasti materiálnej, sociálnej, duševné a duchovné.

 

Nadácia ADRA úzko spolupracuje s medzinárodnou nepolitickú humanitárnou organizáciou s názvom Adventist Development and Relief Agency (ADRA) s celosvetovou pôsobnosťou so sídlom vo Washingtone D.C. a to predovšetkým prostredníctvom európskej pobočky ADRA so sídlom v Berne. Táto nezávislá humanitárna organizácia bola založená v USA v roku 1956 Cirkvou adventistov siedmeho dňa. V súčasnej dobe má cez 120 pobočiek v rôznych štátoch sveta.

 

http://www.adra.cz

 

260b

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o