Drop In 18€

Drop In 18€

Nadácia Drop In vznikla na sklonku roku 1991 v súvislosti so zmenou spoločenského systému a tým možnosťou zriadiť systém komplexnej prevencie a starostlivosti o užívateľov nelegálnych drog a ich rodinných príslušníkov, ktorý by čo najlepšie vyhovel daným potřebám.Zakladatelé nadácie MUDr Presl a PhDr.Ivan Douda chceli zriadiť inštitúciu, ktorá by svojou činnosťou nadväzovala na pôvodnú štátnu Stredisko drogových závislostí FNII (kde obaja pracovali od roku 1982 do roku 1991), ale bola by menej ovplyvnená systémom štátnej drogovej politiky, obmedzujúcim doteraz starostlivosť o závislé na čisto medicínsky model.Počátkem roku 1999 sa nadácia Drop In zmenila v nový právny subjekt a síce Stredisko prevencie a liečby drogových závislostí - DROP IN ops, registrovaných neštátne zdravotnícke zariadenie. Poňatie a filozofie Drop In o.p.s. sa zameriavajú na ambulantné kontakt, prvá pomoc, poradenstvo a terapiu drogových problémov v intenciách tzv.HARM REDUCTION - tj.racionální znižovanie rizík, ktoré z drogovej problematiky ako celku vyplývají.Jako jedna z priorít sem spadá aj prevencia voči HIV infekcii medzi osobami, ktoré si drogu aplikujú intravenózne = vnútrožilovo. Ďalšou prioritou Drop In o.p.s. sú rôzne typy preventívnej činnosti.typy preventivní činnosti.

http://www.dropin.cz

460b

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o