Zásady spracovanie osobných údajov GDPR

Zásady spracovanie osobných údajov pre účastníkov projektu realizovaného spoločnosťou Cart4Future s.r.o. podľa GDPR

 

Cieľom týchto zásad spracovanie osobných údajov pre účastníkov projektu realizovaného spoločnosťou Cart4Future s.r.o. podľa GDPR vydaných spoločnosťou Cart4Future sro, IČO 29281156, DIČ CZ29281156 so sídlom Jalubí 666, 687 05 Jalubí, ( "zásady" a "spoločnosť Cart4Future") je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť Cart4Future (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri spolupráci na poskytovaní služieb, zasielanie odmien, zasielanie zberného boxu a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Cart4Future, za akým účelom a na ako dlho spoločnosť Cart4Future tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu az akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich údajov patrí.

 

Tieto zásady sa týkajú spracovania osobných údajov subjektov spolupracujúcich na projektoch realizovaných spoločnosťou Cart4Future, návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Cart4Future, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich ich postavenie voči našej spoločnosti.

 

Subjekty zapojené do projektu sú pre účely týchto zásad nazývané "účastníkmi".

 

Tieto zásady sú účinné od 25.5.2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR").

 

 

 

A. Kategória osobných údajov

 

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorú naša spoločnosť schopná identifikovať. Pri spolupráci môže z našej strany dôjsť pri spracovaní údajov.

 

1. základné osobné identifikačné údaje a adresné údaje

 

Takéto údaje sú nutné pre zapojenie účastníkov do projektu, prípadne pre uzavretie zmlúv. Osobné údaje identifikujú kontaktnej osoby a osoby zastupujúce účastníkov pri zapojení do projektu. jedná sa predovšetkým o tieto identifikačné údaje:

 

akademický titul

meno a priezvisko

funkcie v organizačnej štruktúre Účastníka

kontaktné telefónne číslo

kontaktný e-mail

adresy na sociálne siete

Identifikačné údaje Účastníka:

 

názov Účastníka

IČO, DIČ

adresa sídla Účastníka

adresa zberného miesta

fakturačná adresa

bankové spojenie

2. údaje o aktivite účastníka v rámci projektu

 

aktivita (osvetová, zberová, nákup odmeny z katalógu, ...)

pohyby bodového konta Účastníka

 

 

B. Účely, právne dôvody a doby spracovania osobných údajov

 

Rozsah spracovaných údajov závisí od účelu spracovania. Pre niektoré účely je možné spracovávať údaje priamo na základe registrácie účastníka do projektu oprávneného záujmu spoločnosti Car4Future, čím je myslené najmä efektívna spolupráca s účastníkmi.

 

1. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Cart4Fture

 

Poskytnutie osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Cart4Future a ochranu oprávnených záujmov Cart4Future je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účelov by nebolo možné služby spojené s realizáciou projektu poskytovať. na spracovanie osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme súhlas. Spracovanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenie zákonných povinností nemožno odmietnuť.

 

Ide najmä o tieto základné čiastkové) čelami v rámci projektu:

 

 

 

oslovenie ponukou osvetových a zhodnotených aktivít

elektronická a telefonická komunikácia v rámci spolupráce pri realizácii osvetových a zhodnotených aktivít

zabezpečenie distribúcie odmien z katalógu na www.zbernybox.sk

zdieľania údajov medzi spoločnosťou Cart4Future a partnermi, podporovateľmi a dodávateľmi s cieľom zabezpečiť úspešnú realizáciu osvetových a zhodnotených aktivít

evidencia a archivácia po dobu spolupráce účastníka na projektoch, alebo do odvolania súhlas

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované.

 

 

 

2. Spracovanie údajov kontaktných osôb účastníkov projektov so súhlasom na marketingové účely účinným od 25.5.2018

 

Na základe udeleného súhlasu Cart4Future ako správca údajov spracováva samostatne.

 

 

 

Na základe § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, je správca oprávnený používať elektronickú adresu cieľom šíriť v elektronickej a listinnej podobe po dobu zapojení účastníka do projektu a to odo dňa udelenia súhlasu so spracovaním. už udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať úplne, alebo čiastočne, a to emailom info@zbernybox.sk

 

C. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

Spoločnosť cart4Future pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané od spoločnosti Cart4Future, majú postavenie spracovateľov osobných údajov a spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti Cart4Future a nesmie ich využiť inak. Ide najmä o správu IT systémov, zabezpečenie zvozov, S každým dodávateľom či partnerom uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Aktuálny zoznam spracovateľov je tu:

 

Direct Parcel Distribution CZ s. R. O., Poľná 135, 251 01 Říčany u Prahy

 

RedWeb s.r.o., Kozie 8, 602 00 Brno

 

 

 

D. Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť Cart4Future spracováva osobné údaje ručne aj automatizovane a vedie evidenciu všetkých automatizovaných činností, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 

 

 

E. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre Cart4Future identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže Cart4Future svoju totožnosť, nasledujúce práva.

 

1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti Cart4Future:

 

potvrdenie, či spracováva osobné údaje,

informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaní,

v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť Cart4Future oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

 

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne ​​na adresu sídla spoločnosti Cart4Future.

 

2. Právo na opravu nesprávnych údajov

Podľa čl. 16 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť Cart4Future spracovávať. Účastník, resp. Dotknutá osoba má tiež povinnosť oznámiť zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť na adrese sbernybox@cart4future.cz.

 

3. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 nariadenia bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť Cart4Future nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť Cart4Future má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatické anonymizácie alebo vymazaniu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne ​​na adresu sídla spoločnosti Cart4Future.

 

4. Právo na obmedzenie spracovanie

Podľa čl. 18 nariadenia bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovanie, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne ​​na adresu sídla spoločnosti Cart4Future.

 

5. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 nariadenia bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti Cart4Future.

 

V prípade, že spoločnosť Cart4Future nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, spoločnosť Cart4Future spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla spoločnosti Cart4Future.

 

6. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely účinný od 25. 5. 2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to písomne ​​na adrese sídla spoločnosti Cart4Future.

 

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu sbernybox@cart4future.cz, alebo na telefónnej info linke projektu uvedený na www.sbernybox.cz

 

7. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

© 2010-2019 Cart4Future s.r.o